Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

idontfuckingcare
Dostrzegaj różnicę między ludźmi, którzy rozmawiają z tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby rozmawiać z tobą
Reposted frombotanyplay botanyplay
idontfuckingcare
Nasze życie pisze scenariusz na bieżąco. Bo ten idealny, zaplanowany i przez nas przemyślany nie obejmuje zazwyczaj trudności i porażek, które przecież są nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. I wtedy, gdy one nas zaskakują – nieprzygotowane na nie – załamujemy się.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
idontfuckingcare
Dostrzegaj różnicę między ludźmi, którzy rozmawiają z tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby rozmawiać z tobą
Reposted frombotanyplay botanyplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl